About us

JammulusTH ก่อตั้งขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ และรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการเล่น และซ้อมดนตรีออนไลน์ เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ การเล่นดนตรี นักดนตรี และผู้ชื่นชอบการเล่นดนตรี